VEDTÆGTER

for Herlev Boxing

§1 – Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Herlev Boxing, og dens hjemsted er Herlev kommune.

§2 – Foreningens formål.
Herlev Boxings formål er at tilbyde medlemmerne deltagelse i boksetræning og kamp. Gennem aktiviteten og den fælles interesse heri, er det formålet at skabe bedre kammeratskab, samvær og lyst til at engagerer sig i samt tage ansvar for foreningen på tværs af kultur, alder og køn.

$3 – Medlemskab af organisationer
Foreningen skal være medlem af Sjællands Amatør Bokse Union (SABU) og Danmarks Bokse-Union (DaBU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF), Europa Boxing Confideration (EUBC) og International Boxing Confederation (AIBA) og er underlagt disses love og bestemmelser.
§4 – Optagelse af medlemmer
Samtlige nye medlemmer af Herlev Boxing, kan få udleveret et eksemplar af klubbens vedtægter ved indmeldelsen.
Som passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der ønsker at støtte eller arbejde for boksesporten gennem foreningen.

§5 – Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på ordinær generalforsamling.
Kontingent for aktive medlemmer skal betales kvartalsvis forud.

§6 – Udmeldelse – Eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.
Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen mod mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

§7 – Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes årligt i første kvartal, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal optages på dagsordenen.
Stemmeret har alle aktive boksere over 16 år, som har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Passive medlemmer har ikke stemmeret. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i første kvartal.

§8 Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse, samt budget for den kommende sæson.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkommende forslag.
Valg i henhold til § 10
Valg af revisor samt revisorsuppleant
Eventuelt

§9 – Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.

§10 – Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og er valgt på den ordinære generalforsamling for to år af gangen.

I ulige årstal vælges formand og sekretær. I lige årstal vælges næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Suppleant(er) er på valg hvert år.
Bestyrelsesposterne kan besættes af alle over 18 år.
Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne forhandlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte han finder det nødvendigt. Formanden leder arbejdet inden for klubben og skal holde bestyrelsen underrettet om klubbens aktiviteter m.v.

Sekretæren fører klubbens forhandlingsprotokol over alle møder og generalforsamlinger.

Kasseren fører kassebog, opkræver kontingent, fører klubbens medlemskartotek og styrer i det hele taget klubbens økonomi.

§11 – Bestyrelsen – Tegningsret.
Den nyvalgte bestyrelse skal afholde sit første bestyrelsesmøde senest 1 måned efter den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt skal formanden være en af de tilstedeværende.
I formandens forfald repræsenterer næstformanden formanden.
Bestyrelsens forhandlinger tages til referat.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.

§12 – Regnskab.
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med kasserens påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Årsregnskab sendes til Herlev Kommune.

Foreningens midler indsættes på bankkonto. Den kontante beholdning må højst udgøre 3.000,00 kr. Revisoren skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

§13 – Vedtægtsændringer.
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§14 – Foreningens opløsning.
Bestemmelserne om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnt stemmeflertal, uanset hvilke stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue og de midler som foreningen ejer, tilfalde arbejde med socialt belastede unge i Herlev kommune.

§15 – Nul tolerance
Der er NUL tolerance for alkohol, doping og euforiserende stoffer i klubben.

Der må IKKE indtages alkohol eller euforiserende stoffer i klubben og det er ikke tilladt at møde påvirket op til træning.

Dette gælder både for aktive, trænere og alle bestyrelsesmedlemmerne. Yderligere er der nul tolerance overfor mobning, racisme, vold og våben.

Det er IKKE tilladt at bære synlige rygmærker og lignende i klubben. Det er heller IKKE tilladt at have synlige tegn der antyder banderelationer.

Ved overtrædelse af overstående kan det medføre øjeblikkelig ekskludering.

§16 – Trænerposter
Cheftræneren står for at uddelegere træner posterne og godkendelse heraf.

*Vedtægter ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 24.11.2014*

Godkendt af Herlev Kommune, 4.7.2012

Dorthe Kargo, fritidskonsulent